S.M.A.R.T.

SMART – Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden

In deze cursus worden duidelijke doelen gesteld aan de hand van SMART en eventueel aangepast.
SIMPEL /SPECIFIEK
Iemand de vaardigheid aanleren om ten minste 30 minuten aaneengesloten te kunnen (hard) lopen om op die mannier zowel de mentale, als de fysieke fitheid te verbeteren. Kan bijna overal uitgevoerd worden, is (nadat de vaardigheid is getraind) goedkoop en kan op elk willekeurig tijdstip uitgevoerd worden omdat een trainingspartner niet noodzakelijk (zij wel wenselijk) is.
MEETBAAR
Het gestelde doel kan makkelijk worden gecontroleerd door middel van een hardlooptest (fysieke resultaat) en/of afname vragenlijst (mentale resultaat).
ACCEPTABEL
Het vraagt een inspanning van de deelnemer die redelijk genoemd mag worden; 3, liever 4 of 5 keer per week zo’n 30 tot 45 minuten tijdsinvestering.
REALISTISCH
Het lijkt reëel om van iemand te mogen verwachten per week minimaal 3 keer per week ten minste een half uur tot veertig minuten tijd te vragen. Tijd die ten goede komt aan hem/haarzelf en een activiteit die direct vanuit huis uitgevoerd kan worden.
TIJDSGEBONDEN
Binnen een periode van 12 weken lijkt dit voor erg veel mensen een haalbaar streven.

 

VASTSTELLEN BEGINSITUATIE

Om dit te kunnen doen is het van belang om zicht te krijgen op de huidige fysieke getraindheid en de psychische gesteldheid van de aanstaande deelnemer. Voor aanvang van de cursus zal er een intake door middel van CES-D en 4 DKL plaats vinden. Waardoor de mentale gesteldheid wordt vastgelegd.

OPSTELLEN TRAININGSPROGRAMMA

Voor het opstellen van trainingsprogramma’s zijn tal van mogelijkheden. Maar bij runningtherapie worden deze op maat gemaakt.
Er zullen wel altijd individuele doelen gesteld worden die haalbaar zijn.

UITVOEREN VAN HET TRAININGSPROGRAMMA

Er kan van worden uitgegaan dat verbetering van het uithoudingsvermogen en de afname van psychische klachten samengaan. Als (hard) lopen minimaal een halfuur wordt volgehouden, volstaat dit om de positieve effecten van runningtherapie te mogen verwachten. Er kan door middel van hartslagzones worden gewerkt, maar men kan ook simpel weg uitgaan van een tempo waarbij iemand nog in staat is te praten.
Wel wordt er zoveel mogelijk met kleine groepen getraind. Maar daar zullen alle ‘niveaus’ in aanwezig zijn.

NAMETING

Hierbij kunnen de testen en metingen die tijdens de intake zijn gedaan worden herhaald. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunnen conclusies worden getrokken.

EVALUEREN VAN DE RESULTATEN

Dit kan op twee manieren geschieden: individueel en op groepsniveau.

AFSLUITEN VAN DE BEGELEIDINGSPERIODE

Het is van belang om expliciet de afsluiting van de runningtherapie onder begeleiding te doen. De deelnemers moeten zich goed realiseren dat het vanaf dit moment hun eigen verantwoordelijkheid is om het bewegen voort te zetten, of er van af te zien. De runningtherapeut zal uiteraard nog wel adviezen kunnen geven of een enkele vraag kunnen beantwoorden.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.
Voor uw praktijk zijn ook runningtherapie-folders beschikbaar die u eventueel bij doorverwijzing kunt meegeven aan een cliënt.