Privacybeleid

Running Therapie Drenthe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Running Therapie Drenthe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna te noemen AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw recht en omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Running Therapie Drenthe ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Running Therapie Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de behandelovereenkomst en/of afspraken
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, beschreven in de behandelovereenkomst

Hiertoe kan Running Therapie Drenthe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

De persoonsgegevens worden door Running Therapie Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. In het geval, dat er een grote kans op recidive is, kan het noodzakelijk zijn om gegevens langer te bewaren.

 

Verwerking van persoonsgegevens in informatiebulletins

Persoonsgegevens, zoals tijden, gelopen tijdens wedstrijden of metingen t.a.v de gezondheid worden door Running Therapie Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de perso(o)n(en) over zijn of haar vooruitgang en / of toekomstige wedstrijden en geleverde prestaties en om de voortgang onderbouwd in beeld te kunnen brengen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Hiertoe kan Running Therapie Drenthe de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geleverde prestatie / tijd

 

De persoonsgegevens worden door Running Therapie Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Vanaf de periode dat men aangemeld is.

 

Persoonsgegevens worden door Running Therapie Drenthe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van informatiebulletins, adviezen en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een mondelinge toestemming en de ondertekening van de behandelovereenkomst.

Hiertoe  kan Running Therapie Drenthe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Running Therapie Drenthe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een deelnemer/cliënt en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Running Therapie Drenthe is een éénmansbedrijf en heeft dus geen medewerkers.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij:

 • zoals het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • zoals een huisarts of indien van toepassing een andere specialist bij out take.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Running Therapie Drenthe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Soms kan het wenselijk zijn om gegevens langer te bewaren in situaties als er sprake kan zijn van recidive.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Running Therapie Drenthe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.